Provozovatel:

Petr Sycha

Bellova 13

623 00 Brno

Telefon: 603 97 96 96

Email: info@tehotenskamoda.cz